W przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, jego oceną zajmuje się powołana komisja lekarska. Ubezpieczonego zaprasza się na komisję lekarską najbliżej miejsca swojego zamieszkania po zakończeniu leczenia i rehabilitacji nie później niż do końca 24. miesiąca od dnia wypadku. Ubezpieczony jest informowany na piśmie o terminie i miejscu komisji a koszty badań przeprowadzanych przez komisję lekarską pokrywa Allianz. Orzeczenia i opinie lekarskie wydawane są jednoosobowo. W przypadkach skomplikowanych, przy obrażeniach wielonarządowych skład komisji może być poszerzony o innych specjalistów. W niektórych przypadkach nie ma potrzeby powoływania komisji lekarskiej. Na przykład przy wykupionej opcji systemu świadczeń stałych (ubezpieczenie NNW). W tym wypadku stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala lekarz uprawniony lub lekarze wskazani przez Allianz Polska na podstawie dokumentacji.

Wysokość bezspornej części świadczenia (jeżeli nie jest jeszcze zakończone leczenie i rehabilitacja) jest ustalana na podstawie dokumentacji medycznej w ciągu 30 dni od zgłoszenia roszczenia. Reszta jest wypłacana dopiero po orzeczeniu komisji lekarskiej.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne