Ubezpieczenie Allianz Firma zapewnia wszechstronną ochronę majątku i działań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa od najbardziej prawdopodobnych ryzyk za niewielką składkę. Zakres ubezpieczenia jest elastyczny, co pozwala dostosować zakres ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń związanych z prowadzeniem firmy. Ubezpieczenia zawiera także bezpłatny assistance w ramach Firma Assistance w wersji Standard.

Ubezpieczenie Allianz Firma to propozycja dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli ob­rót w ostat­nim ro­ku po­dat­ko­wym przed za­war­ciem umo­wy ubez­pie­cze­nia nie więk­szy niż 2 000 000 zł (wcześniej 1 000 000 zł), posiadają nieruchomości o łącznej wartości nie większej niż 2 000 000 zł (wcześniej 500 000 zł.), za­trud­nia­ją do 50 pra­cow­ni­ków i prowadzą ewidencję ubezpieczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

– budynki i lokale,
– elementy działki – budowle i elementy małej architektury,
– urządzenia i wyposażenie,
– rzeczowe składniki majątku obrotowego (środki obrotowe),
– rzeczy osób trzecich, np. urządzenia w leasingu, środki obrotowe powierzone do sprzedaży,
– nakłady inwestycyjne – nakłady poniesione na adaptację budynku lub lokalu,
– szyby od stłuczenia,
– rzeczy należące do pracowników,
– wartości pieniężne,
– elementy zamocowane na zewnątrz budynków, np. reklamy, markizy, anteny

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem bazowym jest ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, terroryzm, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, silny wiatr, grad, powódź, deszcz ulewny, trzęsienie ziemi, zapadanie ziemi, obsunięcie ziemi, lawina, śnieg i lód, zalanie, pękanie mrozowe).

Dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, stłuczenie szyb, przepięcie, rozmrożenie środków obrotowych, ubezpieczenie maszyn i urządzeń przenośnych na terenie Polski, odpowiedzialność cywilną. Pokrywane są m.in. koszty: akcji ratowniczej, uprzątnięcia po szkodzie, rozbiórki, osuszania budynku.

Umowę można rozszerzyć również  o ubezpieczenie ochrony prawnej, a do każdej polisy dodawane jest ubezpieczenie Firma Assistance w wariancie Standard, a za dopłatą dodatkowej składki dostępny jest wariant Plus.

Główne atuty ubezpieczenia Allianz Firma to:

– kompleksowość – ubezpieczenie obejmuje w ramach jednej umowy zarówno budynki/lokale jak i rzeczy ruchome firmy;

– elastyczność – konstrukcja ubezpieczenia pozwala dobrać zakres najbardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb;

– solidność – ubezpieczenie rzeczy ruchomych od pożaru i innych zdarzeń losowych zawierane jest na na tzw. pierwsze ryzyko, tj. sumę ubezpieczenia określaną jako wartość przypuszczalnej maksymalnej szkody, co zabezpiecza przed negatywnymi skutkami niedoubezpieczenia.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem Allianz dla twojej firmy, skontaktuj się z naszym doradcą.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne