Każde przedsiębiorstwo startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, najczęściej potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia – gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń. Gwarancja Allianz Polska zapewnia 100% wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera. Przedmiotem gwarancji mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Ubezpieczenie finansowe może zastępować wadium wpłacane podczas przetargu lub stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego czy podatku akcyzowego.

Gwarancja przetargowa/wadialna

Wpłata wadium jest standardowym elementem procedury przetargowej. Gwarancja przetargowa udzielana przez Allianz Polska jest traktowana przez instytucję ogłaszającą przetarg jako ekwiwalent wadium.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania kontraktu Allianz gwarantuje inwestorowi wypłatę określonej sumy, jeżeli wykonawca nie wywiąże się z kontraktu, tj. nie wykona go właściwie lub w terminie.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Jeśli wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, mimo obowiązującej go gwarancji jakości lub z tytułu ciążącego na nim obowiązku rękojmi, Allianz Polska zobowiązuje się do wypłacenia inwestorowi określonej kwoty na podstawie gwarancji terminowego usunięcia wad i usterek.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Wymagana jest przez inwestora, który finansuje wykonanie kontraktu wypłacając wykonawcy zaliczkę. Dzięki gwarancji wykonawca zyskuje na wiarygodności a inwestor ma pewność, że Allianz Polska zwróci zaliczkę w przypadku nierozliczenia jej przez zaliczkobiorcę.

Gwarancja celna i akcyzowa

Gwarancje celna oraz akcyzowa to akceptowana przez wszystkie urzędy i izby celne w Polsce forma zabezpieczenia zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego, wymaganego zgodnie z prawej. W ramach tych gwarancji ubezpieczyciel jest zobowiązany do spłaty należności, które wynikają z długu celnego lub podatku akcyzowego w momencie, gdy staną się one wymagalne.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem finansowym Allianz dla twojej firmy, skontaktuj się z naszym doradcą.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne