Cargo – mienie w transporcie

Przedmiotem ubezpieczenia jest transportowane mienie, w odniesieniu do którego ubezpieczający, zgodnie z ustaleniami kontraktowymi:
– ponosi ryzyko przypadkowej jego utraty, ubytku lub uszkodzenia podczas transportu lub ma obowiązek lub otrzymał zlecenie jego ubezpieczenia na obcy rachunek (na rachunek osoby trzeciej).

Czym może być przewożone ubezpieczone mienie?

Ubezpieczeniem objęte może być mienie w transporcie każdego rodzaju, a mianowicie:
a) drogowym,
b) kolejowym,
c) wodnym śródlądowym,
d) morskim,
e) lotniczym,
f) kombinowanym czyli zawierającym powyższe elementy,
wykonywanym przez zawodowego przewoźnika (transport zawodowy) lub wykonywanym przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (transport własny).

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne