Utrata przesyłki, ubytek lub jej uszkodzenie w trakcie przewozu – to szkody, które mogą powstać od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu przez przewoźnika drogowego aż do czasu jej wydania. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego za szkody w ładunku oraz za opóźnienie w dostawie, jaką przewoźnik ponosi w świetle ustawy Prawo przewozowe (transport krajowy) lub konwencji CMR (transport międzynarodowy).

TUiR Allianz Polska S.A. oferuje też  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej oraz na terenie Norwegii.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego działającego w charakterze przewoźnika drogowego za szkody powstałe w towarach przyjętych do przewozu podczas wykonywania zawartej umowy przewozu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego:
– w transporcie krajowym, zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), za szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie – do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego – zgodnie z art. 83. ustawy Prawo Przewozowe,

– w transporcie międzynarodowym, zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), za szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie – do wysokości kwoty przewoźnego – zgodnie z art. 23. ust. 5. Konwencji CMR.

Allianz udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego dokonującego przewozu przesyłek:
– w transporcie krajowym, na podstawie krajowego listu przewozowego lub jeśli nie wystawiono listu przewozowego na podstawie innego dokumentu przewozowego wystawionego zgodnie z ustawą Prawo Przewozowe;
w transporcie międzynarodowym, na podstawie listu przewozowego CMR wystawionego zgodnie z Konwencją CMR.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne