Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna (OC) to odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, za które jesteś prawnie odpowiedzialny. Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę i zmagasz się z problemem wyboru takiego ubezpieczenia, świetnie trafiłeś! Ubezpieczenie zapewnia przejęcie za Ciebie odpowiedzialności m. in. za szkody:

  • wyrządzone przez wadliwy produkt,
  • wyrządzone nieumyślnie przez Twoich pracowników,
  • wyrządzone na rzeczach ruchomych pozostających w Twojej pieczy lub pod Twoją kontrolą,
  • w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, które użytkujesz na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu.

 

osoba z długopisem