Fundusze inwestycyjne Allianz to nowe narzędzie pomnażania kapitału, doskonałe do osiągania wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym. Allianz gwarantuje profesjonalne zarządzanie oraz bezpieczeństwo i bieżący dostęp do powierzonych środków.

TFI Allianz Polska S.A. posiada w ofercie dwa fundusze o konstrukcji parasolowej Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, umożliwiające swobodne przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami bez podatku od zysków kapitałowych.

Towarzystwo zarządza również funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:

Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Allianz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Allianz Aktywów Niepublicznych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, BS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Allianz Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Towarzystwo zarządza również Allianz Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym oraz Bezpieczna Jesień Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym. W październiku 2009 roku działalność inwestycyjną rozpoczął Allianz Platinium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Dla inwestorów, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji: Allianz Selektywny, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Akcji Plus.

Allianz Akcji – polecany inwestorom, którzy oczekują wysokiej stopy zwrotu i nie obawiają się ryzyka inwestycyjnego.

Allianz Aktywnej Alokacji dla inwestorów, którzy dążą do osiągnięcia zysków z inwestycji w akcje, ale nie akceptują zbyt wysokich wahań wartości jednostki uczestnictwa.

Allianz Stabilnego Wzrostu polecany wszystkim, którzy chcą inwestować długoterminowo. Może być inwestycją np. na konto przyszłej emerytury lub wykształcenie dzieci.

Allianz Obligacji Plus dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć zysk przewyższający oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych.

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych dla osób poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w oligacje skarbowe, oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych.

Allianz Pieniężny – polecany inwestorom, którzy dążą do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych dostępnych w największych bankach w Polsce.

Rekomendowane inwestorom, którzy oczekują wysokiej stopy zwrotu, nie obawiają się ryzyka inwestycyjnego i planują długoterminowe inwestycje: Allianz BRIC, Allianz Akcji Rynków Wschodzących, Allianz Akcji Azji i Pacyfiku, Allianz Akcji Europejskich.

Allianz Platinium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dla osób ceniących innowacyjne rozwiązania, posiadających znaczne nadwyżki finansowe, szukających ponadprzeciętnych stóp zwrotu i świadomych podwyższonego ryzyka inwestycyjnego.

Inwestowanie w fundusze Allianz to rozwiązanie dla aktywnych inwestorów, planujących długoterminowe oszczędzanie.

Jeśli szukasz szczegółowych informacji o funduszach inwestycyjnych Allianz, zapytaj naszego konsultanta!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne