Allianz umożliwia indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia na życie. Wniosek o kontynuację mogą złożyć wszyscy pracownicy, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym przez co najmniej 6 miesięcy, pod warunkiem, że odpowiedzialność Allianz Życie wygasła z jednego z następujących powodów:

ustania stosunku pracy;

ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia;

rozwiązania grupowej umowy ubezpieczenia z powodu likwidacji zakładu pracy lub innego podmiotu będącego Ubezpieczającym w grupowej umowie ubezpieczenia;

przerwy w zatrudnieniu z powodu odbywania zasadniczej służby wojskowej, przebywania na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym;

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego.

W celu indywidualnego przedłużenia umowę, należy wypełnić wniosek o indywidualną kontynuację oraz opłacić składkę za pierwszy kwartał w terminie 45 dni od daty wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia. W niektórych przypadkach Allianz Życie może zaakceptować wniosek złożony do trzech miesięcy od wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne