Zakres ochrony ubezpieczeniowej można kształtować dowolnie i elastycznie, rozszerzając ją o szereg wybranych umów dodatkowych. Pakiet umów dodatkowych jest bardzo szeroki i umożliwia wybór optymalnego zabezpieczenia odpowiadającego aktualnym potrzebom pracowników.

Umowy dodatkowe dotyczące ubezpieczonego:

– zgon w następstwie wypadku;

– zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego;

– zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;

– wystąpienie niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie choroby lub wypadku z wypłatą renty miesięcznej;

– wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku;

– wystąpienie poważnego zachorowania;

– wystąpienie poważnego zachorowania na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie mózgu;

– leczenie w szpitalu;

– leczenie w szpitalu w następstwie wypadku;

– leczenie w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej;

– leczenie operacyjne;

– wystąpienie powikłań pooperacyjnych;

– niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej;

– świadczenia opiekuńcze dla ubezpieczonego oraz jego rodziny;

– świadczenia opiekuńcze w związku z utratą pracy przez ubezpieczonego z przyczyn dotyczących pracodawcy;

– zgon rodzica ubezpieczonego.

 

Umowy dodatkowe dotyczące rodziny ubezpieczonego:

– zgon współmałżonka;

– zgon współmałżonka w następstwie wypadku;

– wystąpienie poważnego zachorowania u współmałżonka;

– wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu współmałżonka w następstwie wypadku;

– zgon współmałżonka ubezpieczonego po zgonie ubezpieczonego;

– zgon rodzica lub teścia;

– urodzenia się dziecka;

– zgon dziecka i urodzenia się martwego dziecka;

– osierocenia dziecka;

– wypłata renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego;

– wystąpienie u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania;

– leczenie dziecka Ubezpieczonego w szpitalu;

– dodatkowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne