Grupowe ubezpieczenie na życie zawiera się na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, podpisanego przez Ubezpieczającego (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zatrudniająca ubezpieczonych), na specjalnym formularzu Allianz Życie.

Na ile zawarta może być umowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na jeden roku, licząc od dnia jej zawarcia. Polisa jest przedłużana automatycznie na następny rok, jeżeli strony nie postanowią inaczej.

Ile powinna liczyć grupa przystępujących do ubezpieczenia i kto może do niej przystąpić?

Umowa ubezpieczenia może być zawarta dla grupy liczącej co najmniej 5 osób. Przystąpienie do ubezpieczenia w zakładzie pracy jest proste i nie wymaga żadnych badań lekarskich. Ubezpieczeniem może być objęta osoba fizyczna, w wieku pomiędzy 18. a 64. rokiem życia, którą łączy z pracodawcą stosunek pracy.

Czy nowe osoby mogą przystąpić do już zawartego grupowego ubezpieczenia na życie?

W trakcie obowiązującej umowy ochrona ubezpieczeniowa może być łatwo rozszerzona na nowo zatrudnionych lub wcześniej nie ubezpieczonych pracowników. Nowe osoby zostaną objęci ubezpieczeniem od pierwszego dnia miesiąca wskazanego przez pracodawcę w wykazie osób przystępujących do ubezpieczenia. Te osoby będą opłacać składkę w takiej samej wysokości jak pozostali w ubezpieczonej grupie.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne