Umowa ubezpieczenia OC jest zazwyczaj zawierana na okres 12 miesięcy. Wyjątkami od tej reguły są samochody zabytkowe oraz polisy krótkoterminowe, które mogą kupować przedsiębiorcy handlujący samochodami. Należy pamiętać, że nawet jeśli płacimy składkę w ratach a kwota ubezpieczenia jest rozkładana na określony czas, to ubezpieczenie obejmuje cały rok.

Jeżeli chcesz zrezygnować z usług dotychczasowej firmy ubezpieczeniowej i wykupić OC samochodu w innym towarzystwie powinieneś, najpóźniej na jeden dzień przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia, złożyć na piśmie wypowiedzenie umowy OC. W tym celu wykorzystaj druk wypowiedzenia OC. Jeśli wypowiedzenie umowy OC nie zostanie złożone na czas to umowa ubezpieczenia będzie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy a ubezpieczycie ma prawo żądać od ciebie zapłaty za drugą umowę OC.

Należy pamiętać, że po opłaceniu pełnej składki ubezpieczeniowej i nie dostarczenie ubezpieczycielowi wypowiedzenia umowy, zostaje ona automatycznie odnowiona na kolejny okres.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, które trzeba złożyć w firmie w której się ubezpieczamy, możesz dokonać w trzech przypadkach:

– jeśli chcesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe

– gdy sprzedajesz samochód

– gdy kupujesz samochód

 

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

Druk wypowiedzenia umowy OC należy wydrukować i dostarczyć do siedziby firmy. Firmy ubezpieczeniowe mogę zastrzec sobie określony sposób wypowiedzenia umowy jednak zwykle wymaga się aby wypowiedzenie zawierało:

– pełną nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń

– tytuł: “Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych”

– w treści wypowiedzenia powinny być zawarte: dane osobowe ubezpieczonego (imię, nazwisko, adres, nr dowodu), numer rejestracyjny pojazdu, marka pojazdu, numer i seria aktualnej polisy

– podstawę prawną: “Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

– datę, miejsce i podpis złożenia wypowiedzenia przez właściciela i współwłaściciela polisy

Dokument można dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub wysłać listem poleconym – w tym drugim przypadku trzeba pamiętać, że znaczenie ma data otrzymania w siedzibie firmy. To szczególnie ważne jeśli kończy nam się okres na którą zawarliśmy polisę, lub gdy kupiliśmy samochód – w tym przypadku mamy 30 dni na zmianę ubezpieczyciela.

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Wypowiadając umowę ubezpieczenia OC powinniśmy otrzymać od ubezpieczyciela zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia. Zawiera ono informacje o ilości bezszkodowych lat jazdy i przysługujących nam zniżkach.

Coraz częściej jednak, zamiast zaświadczenia, wystarczy podać te informacje przy podpisywaniu nowego OC z innym towarzystwem w oświadczeniu. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli popełnisz błąd w oświadczeniu o zniżkach, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania poszkodowanemu i odpowiedzialność za straty będzie egzekwowana bezpośrednio.

Wypowiedzenie OC przy zmianie towarzystwa ubezpieczeniowego

Jeśli chcesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, np. z uwagi na lepsze warunki ubezpieczenia, niższe składki itp., musisz najpóźniej jeden dzień przed końcem aktualnej polisy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC przy sprzedaży samochodu

Jeśli sprzedajesz samochód, twój ubezpieczyciel może wymagać dostarczenia kopii umowy kupna-sprzedaży samochodu. Wysyłając wypowiedzenie umowy wraz z takim dokumentem masz pewność zrzeknięcia się ubezpieczenia na poprzednie auto.

Jest to o tyle ważne, że w przypadku spowodowania szkody do pokrycia z OC przez nowego właściciela, my ni utracimy dotychczasowych zniżek. Należy pamiętać, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą automatycznie przedłużyć polisę staremu właścicielowi, jeśli jej nie wypowie w odpowiednim terminie i formie.

Jeśli nowy właściciel wypowie aktualną umowę na ubezpieczenie OC, ubezpieczyciel powinien dokonać kalkulacji i zwrócić ci składki ubezpieczenia za niewykorzystany okres ubezpieczeniowy.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC przy kupnie samochodu

Kupujący samochód ma prawo w ciągu 30 dni wypowiedzieć aktualną umowę ubezpieczenia OC. Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli nie wypowiesz umowy OC dla nowego auta w tym czasie, zostaje ona przekazana na ciebie automatycznie. Jest to o tyle niekorzystne, że jeśli twoje zniżki na OC są mniejsze niż poprzedniego właściciela, wówczas ubezpieczyciel ma prawo rekalkulacji składki i obligując nas do jej zapłaty. Jeśli decydujesz się skorzystać z dotychczasowego ubezpieczenia OC, poproś o przeliczenie składki ubezpieczenia.

W przypadku, gdy decydujemy się na zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego, wówczas musimy złożyć wypowiedzenie maksymalnie 30 dni po zakupie samochodu. Inaczej będziemy zmuszeni do opłacenia dwóch polis na ubezpieczenie OC.

Jeśli masz więcej pytań lub wątpliwości, zadzwoń lub napisz do naszego konsultanta.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne