Problem związany z żądaniem zapłaty OC przez ubezpieczyciela wynika najczęściej z błędów związanych z wypowiedziałem umowy OC przy sprzedaży lub kupnie samochodu.

Zgodnie z art. 32 ust 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych “Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.” W przypadku wywiązania się z tego obowiązku, po sprzedaży samochodu wymagania zapłaty składek i odpowiedzialność przechodzi na kupującego.

Jeśli sprzedając samochód nie dopilnujemy wypowiedzenia umowy, ubezpieczyciel ma prawo żądać od nas zapłacenia składki. Zgodnie bowiem z przepisami art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych „(…) jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy”.

Kupujący samochód ma prawo w ciągu 30 dni wypowiedzieć aktualną umowę ubezpieczenia OC. Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli nie wypowiesz umowy OC dla nowego auta w tym czasie, zostaje ona przekazana na ciebie automatycznie. Jest to o tyle niekorzystne, że jeśli twoje zniżki na OC są mniejsze niż poprzedniego właściciela, wówczas ubezpieczyciel ma prawo rekalkulacji składki i obligując nas do jej zapłaty. Jeśli decydujesz się skorzystać z dotychczasowego ubezpieczenia OC, poproś o przeliczenie składki ubezpieczenia.

Wypowiadają umowę OC warto dostarczyć odpowiednie osobiście. Jeśli wysyłamy je pocztą, trzeba pamiętać, że ubezpieczyciel rozpatruje je zgodnie z datą dotarcia pisma (a nie wysłania!). Nawet jeden dzień spóźnienia, może skutkować żądaniem zapłaty ubezpieczenia OC.

Zgodnie z art 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych “W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy.” Oznacza to, iż obowiązek opłacania obowiązkowych składek OC za pojazd mechaniczny przechodzi na osobę która zakupiła i dokonała ponownej rejestracji danego pojazdu mechanicznego.

Jeśli jednak nie dopełniłeś obowiązku wypowiedzenia ubezpieczenia OC zgodnie z wymogami, a ubezpieczyciel wystąpił z żądaniem zapłaty, warto porozumieć się z zakładem ubezpieczeń w celu rozwiązania jednej z umów. Z reguły, żeby rozwiązać przedłużoną umowę, wystarczy dowód w postaci innej polisy OC. Należy jednak pamiętać, że ustawa nakłada na ubezpieczyciela obowiązek zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w ramach nowej umowy, i w związku z tym mają prawo egzekwować składkę!

Pamiętaj, że nawet jeśli zakład ubezpieczeniowy przystanie na rozwiązanie drugiej umowy ubezpieczenia OC, to pobierze od ciebie składkę należną za okres do dnia jej rozwiązania.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuje się z naszym konsultantem.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne