Poza ochroną ubezpieczeniową grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz Rodzina” umożliwia pracownikom przystąpienie do umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i gromadzenie środków na przyszłą emeryturę. Za składki inwestycyjne opłacane przez pracownika i/lub przez pracodawcę nabywane są jednostki uczestnictwa w funduszach Allianz.

Pracownik może wybrać lokowanie środków w jednym z pięciu funduszy:

– Fundusz Dynamiczny

– Fundusz Aktywnej Alokacji

– Fundusz Gwarantowany

– Fundusz Obligacji

– Fundusz Stabilnego Wzrostu

Oszczędzanie w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych Allianz nie jest obligatoryjne. Może dotyczyć tylko pracowników wybranych przez pracodawcę (jeżeli ponosi on koszty składki) lub pracowników, którzy sami wyrazili chęć inwestowania środków w wybranych funduszach Allianz.

Do umowy dodatkowej można przystąpić w każdej chwili w trakcie trwania ubezpieczenia.

Dla każdego ubezpieczonego Allianz prowadzi odrębny rachunek jednostek uczestnictwa. Pracownik ma dużą swobodę działania, może przenosić środki pomiędzy funduszami jak również zmieniać podział procentowy składki lokowanej w wybrane przez siebie fundusze. Pracownik może w każdej chwili skorzystać z całości lub części środków zgromadzonych na rachunku.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne