Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców, którego majątek nie przekracza 15 mln zł w jednej lokalizacji i 25 mln zł łącznie we wszystkich lokalizacjach.

Gwarantujemy ochronę majątku firmy w ramach ubezpieczenia poszczególnych modułów: mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, mienia w transporcie oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

 • budynki, lokale, elementy działki, także w budowie,
 • materiały budowlane,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz mienie niskocenne,
 • środki obrotowe,
 • wartości pieniężne,
 • stałe elementy wykończeniowe,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie Twoich pracowników i osób trzecich,
 • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia (w tym akwaria i kominki),
 • mienie w transporcie,
 • sprzęt elektroniczny , nośniki danych i dane na nich zawarte oraz oprogramowanie.

Zabezpieczamy na wypadek:

 • pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku,
  szkód powstałych w trakcie transportu,
 • szkód wyrządzonych osobom trzecim: klientom i kontrahentom w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością gospodarczą (w ramach ubezpieczenia OC).

Gwarantujemy także dostęp do pomocy specjalistów (np. ślusarza, hydraulika, szklarza) w ramach biznes assistance oraz bezpłatnych konsultacji z prawnikiem.

Dostępne są trzy warianty ubezpieczenia.

Podstawowy: obejmuje ochroną zdarzenia będące następstwem między innymi: : pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, upadku lub uderzenia statku powietrznego lub pojazdu mechanicznego, trzęsienie, obsunięcia lub zapadania się ziemi, dymu i sadzy. *za dodatkową składkę ochrona może być rozszerzona o ryzyko przepięcia, wandalizmu oraz powódź.
Rozszerzony: obejmuje ochroną wszystkie zdarzenia z wariantu podstawowego oraz dodatkowo te będące następstwem: wiatru, gradu, deszczu, naporu śniegu i lodu, pękania mrozowego, zalania, upadku drzew i budowli, katastrofy budowlanej. *za dodatkową składkę ochrona może być rozszerzona o ryzyko przepięcia, wandalizmu oraz powódź.
Pełny: obejmuje ochroną wszystkie zdarzenia powodujące szkodę w ubezpieczanym mieniu z wyjątkiem zdarzeń, które wyraźnie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej w katalogu wyłączeń (tzw. All risk).

W ramach ubezpieczenia Klient zyskuje (dostępne w każdym wybranym wariancie):

 • klauzule: automatycznego pokrycia, kosztów dodatkowych, mienia zewnętrznego, automatycznego ubezpieczenia w nowych miejscach ubezpieczenia, przemieszczenia między miejscami ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia, zwiększenia sum ubezpieczenia środków obrotowych,
 • ubezpieczenie środków na rachunku bankowym na wypadek nieuprawnionego użycia karty bankowej w ramach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem,
 • przejęcie przez Allianz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców, czy za szkody w użytkowanych przez Ubezpieczonego nieruchomościach,
 • ubezpieczenie sprzętu przenośnego na terenie całej Polski w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – bardzo szeroki zakres ochrony (all risk) dający zabezpieczenie również
  w razie błędów w obsłudze, będących wynikiem m.in. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, a także braku odpowiednich kwalifikacji.

Za dodatkową składkę można rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie kosztów stałych działalności, które trzeba ponieść nawet, jeśli w wyniku szkody, nastąpi przerwa w prowadzeniu firmy. W ramach tego ubezpieczenia pokryjemy koszty dzierżawy lub czynszu, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz,
wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę a także rat kredytów i Leasingów.

Jeśli jeśli jesteś zainteresowany ofertą ubezpieczeń dla małych i średnich firm, skontaktuj się z naszym konsultantem!

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne