Działalność gospodarcza to duża odpowiedzialność. W niektórych obszarach popełnienie błędu pociąga za sobą wyjątkowo dotkliwe skutki. Warto się od nich ubezpieczyć. Wśród ubezpieczeń Allianz stanowiących ofertę dla firm i przedsiębiorstw są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

– OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, m.in. OC za produkt, OC najemcy, OC pracodawcy itp.;

– OC dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, IPO;

– OC dla grup zawodowych, czyli ubezpieczenia obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów;

– OC zakładów opieki zdrowotnej (ubezpieczenia dobrowolne zawierane indywidualnie).

OC działalności gospodarczej i posiadanego mienia

Odpowiedzialność cywilna to istotny element prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Duża szkoda w przypadku braku ubezpieczenia OC, może wiązać się z koniecznością wypłaty odszkodowania prowadzącego do bankructwa firmy. Warto uchronić się przed takimi sytuacjami – a w ich następstwie – roszczeniami innych osób lub firm. Umowy ubezpieczenia OC Alliany gwarantuje przeniesienie ciężaru ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich na ubezpieczyciela.

 

 OC członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych

Zarządzanie spółką to duża odpowiedzialność. Ubezpieczenie OC może uchronić przed skutkami podjęcia złej decyzji, które mogą mieć dotkliwe konsekwencje finansowe dla osób wchodzących w skład organów spółek. Członkowie zarządów ponoszą osobistą odpowiedzialność całym swoim prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim, spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji.

OC działalności organizatora i pośrednika turystyki

Wszyscy organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz swoich klientów, albo umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, która ma zapewnić pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, oraz zwrot wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych.

OC przewoźnika drogowego

Od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu przez przewoźnika aż do czasu jej wydania, może się wydarzyć wiele. W trakcie przewozu przesyłka może zostać zniszczona, uszkodzona lub zginąć. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym gwarantuje, że wszystkie takie i podobne szkody pokryje Allianz.

OC spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora Allianz, obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie szkody, które powstały z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi przewoźnik zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Ochroną ubezpieczeniową można rozszerzyć dodatkowo o odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzenia czynności przewoźnika drogowego.

OC zawodowe obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe adresowane, to oferta dla podmiotów, które posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodów, wiążących się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej dla twojej firmy, skontaktuj się z naszym doradcą.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne