Ubezpieczenie transportowe Allianz chroni ładunek (cargo) przewożony każdym rodzajem transportu krajowego i międzynarodowego: morskim, samochodowym, lotniczym, kolejowym czy żeglugą śródlądową. Allianz gwarantuje także ubezpieczenie OC spedytorów i przewoźników na wypadek szkód powstałych w powierzonych im przesyłkach.

Cargo – mienie w transporcie

Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, a w razie konieczności – również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.

OC przewoźnika drogowego

Utrata przesyłki, ubytek lub jej uszkodzenie w trakcie przewozu – to szkody, które mogą powstać od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym za szkody te zapłaci Allianz.

OC spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, obejmuje szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Ochroną ubezpieczeniową można objąć dodatkowo odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego w zakresie czynności przewoźnika drogowego.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem transportowym Allianz, lub masz pytanie dotyczące innych ubezpieczeń dla firm, skontaktuj się z naszą Agencją.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne