Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Rodzina to dobre rozwiązanie dla firmy, która troszczy się swoich pracowników. Ubezpieczenie w Allianz to przede wszystkim gwarantowane zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość.

Ubezpieczenie grupowe jest dostępne już dla firm zatrudniających od 2 pracowników. Odpowiednie programy są dostosowane do potrzeb firm najmniejszych oraz dużych, zatrudniających powyżej 100 osób oraz dla tzw. “grup nieformalnych”, gdzie Ubezpieczającym może być osoba fizyczna (np. zaufany kolega w pracy).

Allianz gwarantuje pracownikom możliwość indywidualnej kontynuacji po odejściu z zakładu pracy i ogromną elastyczność w doborze zakresu ochrony z możliwością inwestowania na rynku funduszy kapitałowych.

Umowy dodatkowe oferowane w ramach ubezpieczenia Allianz Rodzina pozwalają rozszerzyć zakres ochrony i umożliwiają wybór optymalnego, dopasowanego do konkretnych potrzeb pracowników zabezpieczenia.

Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Rodzina zostało wzbogacone o nowe rozwiązania.

Nowe ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rodzina GZ 11 są jeszcze bardziej konkurencyjne, m.in. dzięki:

– wydłużeniu wieku przystąpienia do umowy ubezpieczenia do 69 roku życia,

– wprowadzeniu ochrony ubezpieczeniowej dla partnera Ubezpieczonego

– najszerszemu na rynku zakresowi ochrony ubezpieczeniowej dla współmałżonka i partnera Ubezpieczonego,

– rozszerzeniu ubezpieczenia o nowe klauzule dodatkowe związane ze zdrowiem Ubezpieczonego i jego rodziny w tym koszty leczenia w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, wypadku, leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego, chemioterapii, radioterapii, terapii interferonowej, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora i wszczepienia rozrusznika serca – oddzielne klauzule dla Ubezpieczonego, Współmałżonka/Partnera, Dziecka.

Rodzaje świadczeń w ramach Ubezpieczenia Grupowego Allianz Rodzina

Dotyczące pracownika :

– niezdolność do samodzielnej egzystencji spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem;

– uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;

– poważne zachorowanie np. złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, określone zabiegi kardiochirurgiczne, przeszczepy;

– śmierć;

– śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

– śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego;

– śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;

– inwalidztwo;

– leczenie w szpitalu;

– leczenie operacyjne;

– leczenie powikłań pooperacyjnych;

– niezdolność do racy z powodu choroby zawodowej.

– niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej

Dotyczące członków rodziny pracownika:

– urodzenie się dziecka pracownikowi;

– poważne zachorowanie współmałżonka;

– uszczerbek na zdrowiu współmałżonka spowodowany wypadkiem;

– poważne zachorowanie dziecka;

– śmierć współmałżonka;

– śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

– śmierć ojca, matki lub teścia, teściowej;

– śmierć dziecka;

– osierocenie dziecka;

– wypłata renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka

Uzupełnieniem ubezpieczenia Allianz Rodzina jest szeroki pakiet usług typu Assistance realizowanych za pośrednictwem Mondial Assistance. Zawierają szereg przydatnych usług do dyspozycji Ubezpieczonego o raz jego Rodziny.

Ubezpieczenie Allianz Rodzina w pełni zabezpieczają pracownika i jego rodzinę, dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne