Ubezpieczenie ryzyk budowlanych obejmuje szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania, kradzieży z włamaniem, braku doświadczenia, niedbalstwa lub błędu pracowników.

Zakres ubezpieczenia może również uwzględniać odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone osobom nie związanym z procesem budowlanym.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna ona odpowiadać:
– całkowitej wartości prac, zgodnie z kontraktem budowlanym, z uwzględnieniem materiałów do przerobu;

– w odniesieniu do sprzętu, maszyn i zaplecza – w wysokości równej kosztowi nabycia nowego sprzętu, maszyn, zaplecza;

– w odniesieniu do mienia należącego do inwestora i mienia będącego w pieczy i pod kontrolą wykonawcy – na podstawie indywidualnej oceny wysokości możliwych szkód w tym mieniu określany jest indywidualnie limit odpowiedzialności.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wysokość sumy gwarancyjnej (sumy ubezpieczenia) ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie indywidualnej oceny możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, bądź też na podstawie zobowiązań zawartych w kontrakcie budowlanym.

Okres ubezpieczenia powinien obejmować całkowity okres realizacji inwestycji, zaczynając od:
– przekazania placu budowy wykonawcy, rozpoczęcia robót lub rozładowania pierwszych materiałów na placu budowy,

a kończąc na:
– przekazaniu obiektu inwestorowi lub rozpoczęciu użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka. Składka jest zwykle płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

Opcjonalnie ubezpieczenie może objąć również okres rękojmi/gwarancji.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne