OC księgowego jest znakomitym zabezpieczeniem dla osób, których praca obarczona jest dużą odpowiedzialnością i bezpośrednio lub pośrednio odpowiadają za finanse firmy.

Księgowy odpowiada za prawidłowe wykonywanie swoich czynności w firmie nie tylko przed zatrudniającym go pracodawcą, ale również przed organami podatkowo-skarbowymi. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego, za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli podatkowej czy skarbowej księgowy musi ponieść koszty odszkodowań, wynajęcia ekspertów, ewentualnego postępowania karno-skarbowego – podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jeśli jednak posiada ubezpieczenie OC księgowego, za wszystko zapłaci Allianz Polska. OC księgowego w Allianz rekomendowane jest osobom fizycznym (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę jak i zatrudnionym na umowę zlecenie) pełniącym w firmie funkcję głównego księgowego, pracowników działu księgowości, członków zarządu, dyrektorów finansowych, prokurentów, pracowników działu controllingu oraz innych osóby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialnych za sprawy księgowe w firmie.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec swojego pracodawcy za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego. Ochrona prawna polega na organizacji i zwrotowi kosztów związanych z ochroną prawną przez Allianz Polska.

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC księgowego?

W ramach sumy gwarancyjnej przyjętej w polisie ubezpieczeniowej Allianz Polska wypłaci odszkodowanie, które ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić osobie poszkodowanej, z tytułu ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia. Allianz pokryje też koszty wynagrodzeń ekspertów powołanych by ustalić okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody, oraz zbadania zasadności roszczeń wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu.

Allianz pokryje także koszty ochrony prawnej ubezpieczonego – w przypadku wszczęcia sprawy przed sądem, koszty postępowania egzekucyjnego, odszkodowań, które musi zapłacić ubezpieczony, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne